حل مسئله با تکنیک وارونه سازی

حل مسئله با تکنیک وارونه سازی وارونه سازی روش حل مشکل با استفاده از دیدگاه های مختلف است. چالش حل مسئله به این معنا است که کمی متفاوت تر فکر کنید. توانایی ما برای حل مشکلات به دلیل محدودیت فکری می آید و در واقع خودمان را با ساختارها و رفتارهایمان محدود کرده ایم. در […]