دلایل منطقی ازدواج از نظر روانشناسان 2

دلایل منطقی ازدواج از نظر روانشناسان برای ازدواج و انتخاب همسر داشتن معیارها و دلایل صحیح الزامی است. افرادی که به دلایل غیر منطقی و واهی ازدواج می کنند، در زندگی مشترک دچار مشکلات زیادی خواهند شد. در واقع این افراد به جای حل مشکلات خود راه فرار از آنها را در پیش گرفته و […]

دلایل منطقی ازدواج از نظر روانشناسان 1

دلایل منطقی ازدواج از نظر روانشناسان برای ازدواج و انتخاب همسر داشتن معیارها و دلایل صحیح الزامی است. افرادی که به دلایل غیر منطقی و واهی ازدواج می کنند، در زندگی مشترک دچار مشکلات زیادی خواهند شد. در واقع این افراد به جای حل مشکلات خود راه فرار از آنها را در پیش گرفته و […]